پوستر دوره مثنوی خوانی باغ آینه با آموزگار هاشم میرزایی

مثنوی‌خوانـی با آموزگـار هاشـم میرزایـی

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

« مثنـوی‌خوانـی با آموزگار هاشم میرزایی »

  • مدت زمان هر جلسه: ۱:۳۰ تا ۲ ساعت.
  • تعداد جلسات : ۱۲
  • نحوه برگزاری : حضوری
  • محل برگزاری : سالن اصلی باغ آینه

 

سبد خرید