پوستر کارگاه استعداد یابی باغ آینه با آموزگار سعید شهبازمرادی

کارگاه استعدادیابی

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

شما در چه چیزهایی قریحه و توانایی ذاتی بیشتری دارید؟

  • با هدایت: سعید شهباز مرادی
  • نحوه برگزاری: حضوری
  • تاریخ برگزاری: بهار ۱۳۹۲
  • ظرفیت : ۳۰ نفر
سبد خرید