logo

دمی پیش دانا | مولانا

داستان استاد و شاگرد اَحْوَلْ

داستان استاد و شاگرد اَحْوَلْ

پاسخ مولانا به پرسش‌های زیر در داستان «استاد و شاگرد احول» چیست؟ چرا برخی از انسان‌ها واقعیت‌ها را نمی‌بینند؟ چرا آدمیان هیچ شکّی به دانسته‌های خود ندارند؟ سه عامل مهم واقعیت‌گریزی کدام‌اند؟

کاربر همراه باغ دمی پیش دانا | مولانا نیاز به تمرین و مشارکت بدون دیدگاه
حکایت مرد بقّال و طوطی | «من هم مثل تو، تو هم مثل من یا نه من مثل تو، نه تو مثل من»

حکایت مرد بقّال و طوطی | «من هم مثل تو، تو هم مثل من یا نه من مثل تو، نه تو مثل من»

حتماً شما هم در دوره‌ای از زندگی، خود را با دیگری مقایسه کرده‌اید و از این مقایسه‌ها، نتیجه‌ای هم گرفته‌اید! آیا به نظر شما، انسان خود را با خودش مقایسه کند بهتر است؟ یا خودش را با دیگران مقایسه کند؛ شایسته‌تر است؟

کاربر همراه باغ دمی پیش دانا | مولانا نیاز به تمرین و مشارکت بدون دیدگاه