logo

گالری شعر

بیهودگی

بیهودگی

بیهودگی ست/ بیهودگی ست زندگی/ سراسر بیهودگی ست/ آدمی از تمامِ زحماتی که در زیرِ آسمان می‌کِشد/ چه نفعی عایدش می‌شود؟/ نسلها یکی پس از دیگری می‌آیند/ و می‌روند/ ولی دنیا همچنان باقی ست/ آفتاب طلوع می‌کند و غروب می‌کند/ و باز با شتاب به جایی باز می‌گردد/ که باید از آن طلوع کند

گالری شعر بدون دیدگاه